Ekonomikas mācīšanās pamati vispārizglītojošās skolās

Šīs programmas mērķis ir nodrošināt  profesionālo  un vidusskolu skolotājiem teorētisku, metodoloģisku un praktisku izpratni par ekonomiskajām problēmām, kā arī atbalstīt ekonomikas skolotājus, kas veido uzņēmējkompetenci ar metodiku un ar inovatīvajām pasniegšanas, kompetences izveides un novērtēšanas metodēm.

Programmas sekmīgas apguves rezultātā skolotāji  iegūs kompetenci saprotamā veidā skaidrot ekonomiskās problēmas, izmantojot inovatīvas un praktiskas pasniegšanas un zināšanu novērtēšanas metodes. Profesionālā virziena izglītības programmas pedagogi būs spējīgi izveidot uzņēmējkompetenci, integrējot to profesionālo priekšmetu saturā un vadīt mācību uzņēmumu.

Profesionālās un vispārējās izglītības pedagogi sociālo zinātņu jomā, kuri pasniedz sekojušus priekšmetus: Latvijas un pasaules vēsture, ģeogrāfija, politika un tiesības, mājsaimniecība, ētika, kulturoloģija. Kā arī pedagogi, kas vēlas mācīt mācību priekšmetu ekonomika vispārējās vidējās izglītības vai profesionālās izglītības pakāpē, un kuriem ir  augstākā pedagoģiskā profesionālā izglītība mācību priekšmetam atbilstošā nozarē.

Sekmīgi apgūstot programmu pedagogi papildinās zināšanas un pilnveidos pedagogu profesionālās kompetences  ekonomikā: 

 • iegūs zināšanas par jaunākām nostādnēm ekonomikā;
 • apgūs un pilnveidos zināšanas par ekonomikas teorijas pamatprincipiem;
 • spēs analizēt un raksturot ekonomisko situāciju Latvijā un ārzemēs;
 • iegūs zināšanas par jaunākajām norisēm Latvijas un pasaules ekonomikā;
 • pilnveidos izpratni par mūsdienu ekonomiskajiem procesiem;
 • izvērtēs ekonomiskos faktorus, kas ietekmē uz zināšanām un inovācijām balstītas sabiedrības veidošanu;
 • pilnveidos prasmes, kas nepieciešamas veiksmīgai  jauno zināšanu pasniegšanai;
 • uzlabos prasmes makroekonomiskos procesus atspoguļot ar ekonomikas modeļiem;
 • pilnveidos pedagogu zināšanas un profesionālo meistarību sekmīgai vidējās izglītības satura reformas īstenošanai;
 • pilnveidos izpratni par  skolēnu pētniecisko darbu, to nozīmību mācību procesā;
 • pilnveidos izpratni par  saistību starp mācību procesu un vērtēšanas metožu formu un saturu;
 • pārdomās  skolēnu sagatavošanas valsts pārbaudes darbiem stratēģijas;
 • apgūs pieredzi skolēnu ekonomiskajā izglītošanā;
 • apskatot daudzos informācijas avotus un izvērtējot ekonomikas procesu tendences, pedagogi būs attīstījuši prasmi ieraudzīt svarīgāko notikumos un procesos nemitīgi pieaugošās informācijas plūsmās, lai korekti izstrādātu informācijas dizainu stundas pasniegšanai.

Labākie speciālisti nozarē un ekonomikas mācīšanas metodikas attīstītāji.

Labākie speciālisti nozarē un ekonomikas mācīšanas metodikas attīstītāji.

Temats

Stundas

Ievadvērtēšana. Skolotāju  ekonomikas zināšanu līmeņa noskaidrošana.
Ekonomikas priekšmets, tā būtība. Tirgus, pieprasījums, piedāvājums, tirgus līdzsvars: teorija, pieredze, problēmas.

9

Ražošana un uzņēmējdarbība: teorija, pieredze, problēmas, metodika.
Konkurence: teorija, pieredze, problēmas, metodika. 

9

Darba resursi, darba tirgus: teorija, pieredze, problēmas, metodika.
Starptautiskās ekonomiskās attiecības: teorija, pieredze, problēmas, metodika.

9

Iekšzemes kopprodukts un makroekonomiskais līdzsvars: IKP; Ekonomikas cikliska attīstība; Fiskālā politika.
Nauda, tās veidi un funkcijas.
Patērētāja tiesības un pienākumi. Intelektuālais īpašums

9

Mūsdienu ekonomikas attīstības tendences un problēmas. Jaunās ekonomikas laikmets. Latvijas ekonomikas attīstības tendences, problēmas un perspektīvas. Globalizācija. Makroekonomiskā situācija Latvijā – cēloņi un sekas.

9

Mūsdienīgas mācību metodes Ekonomikas stundās  Uzņēmējspēju kompetences veidošana mācību stundās un ārpusstundu pasākumos. 

9

Novitātes mācību priekšmeta Ekonomika saturā. Kompetenču balstītas mācības.
Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana.

9

Augstāko prasmju – analīzes, sintēzes un citu prasmju veidošana, mācot rakstīt esejas un risināt uzdevumus.
Zinātniski pētniecisko darbu vadīšana.
Eksāmens
Konsultācijas

390.00 eiro ar PVN

Rakstot: profesionalis@lu.lv

Zvanot: 67034981; 67034983; 29198484 

Pieteikties