Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Praktiskā projektu vadība
Pēdējās izmaiņas veiktas:
19.07.2018

Programmas anotācija:

Programma sniedz praktiski noderīgas zināšanas par projektu izstrādi, plānošanu un uzraudzību.

 

Ieguvumi (rezultāts):

 • kursa dalībnieki apgūst iemaņas analizēt biznesa problēmas, izvirzīt mērķus un klasificēt tos;
 • iegūst prasmes aprēķināt projekta izmaksas un ieguvumus, izstrādāt projekta plānus un analizēt to izpildi;
 • pēc kursa apgūšanas tā dalībnieki var patstāvīgi izstrādāt vidējas grūtības pakāpes projektus vai piedalīties komplicētu projektu īstenošanas komandās vai arī būt eksperti projektu uzraudzības komitejās un stratēģiskajā plānošanā.

Metodes rezultāta sasniegšanai:

 • projekta priekšlikumu izstrāde un prezentācija;
 • projekta mērķauditorijas analīze;
 • projekta organizatoriskās struktūras izveide;
 • projekta resursu un izmaksu plānošana;
 • projekta plānu sastādīšana ar MS-Project un to prezentācija.

Pasniedzēji:

Žaneta Ilmete

Projektu vadītāju profesionālās apvienības valdes priekšsēdētāja Prof. Dr.oec. Žaneta Ilmete ir aizstāvējusi ekonomikas zinātņu grādu par informācijas apstrādes tehnoloģijām, 1987. gadā bija ievēlēta par LVU jaundibinātās vadības un ekonomiskās informātikas fakultātes dekāni. Maģistru profesionālās studiju programmas „Projektu vadīšana” direktore līdz 2014.gadam.

Ar projekta vadīšanas virziena izveidi Latvijā Prof. Ž.Ilmete ir sākusi nodarboties kopš 1989. gada. Šajā laikā viņa uzsāka sadarbību ar Brēmenes Universitātes Projektu vadīšanas institūta vadītāju prof. S.Dvoračeku un kopā ar viņu realizēja vairākus projektus 10 gadu garumā. Projektu mērķi bija panākt Projektu vadīšanas zināšanu un prakses izplatīšanu Latvijā.

1994. gadā prof. Ž.Ilmete tika uzaicināta par viesprofesori Dortmundes augstskolā, biznesa administrācijas fakultātē vadīt kursu „Projektu vadīšana” Vācijas studentiem. Šajā augstskolā viņa nostrādāja divus gadus un vienlaicīgi ar pasniegšanu, kopā ar šīs augstskolas profesoru P.Roišu, realizēja vairākus projektus.

Emīls Pūlmanis

Projektu vadītāju profesionālās apvienības valdes loceklis Emīls Pūlmanis ir beidzis Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes doktorantūru Publiskajā pārvaldē un šobrīd ir doktora zinātniskā grāda pretendents ar specializāciju projektu vadīšanā. Ir ieguvis profesionālo maģistra grādu Projektu vadīšanā un projekta vadītāja kvalifikāciju. Ir izstrādājis un vadījis vairākus valsts un ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansētus projektus. Bijis Eiropas Komisijas finansēto programmu - Eiropas Savienības finanšu instrumentu PHARE programmas un Pārejas programmas mērķsadarbības Twinning light projekta nacionālais koordinators Latvijā. Pēdējos piecus gadus strādājis valsts pārvaldē projektu vadīšanas un uzraudzības jomā un veicis vairāk kā 3 000 valsts un ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu uzraudzību. Ir strādājis par Valsts reģionālās attīstības aģentūras Projektu ieviešanas un uzraudzības departamenta direktora vietnieku un Labklājības ministrijas Eiropas ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ekspertu. Līdztekus tam ir Latvijas – Šveices sadarbības programmas NVO grantu shēmas projektu vērtēšanas eksperts. Stažējies publiskās pārvaldes projektu vadīšanā Taivānā. Ir vairāk kā 25 zinātnisko publikāciju autors projektu vadīšanas jomā.

Silvija Bruņa

Projektu vadītāju profesionālās apvienības valdes locekle Silvija Bruņa ir pabeigusi Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes doktorantūru Publiskajā pārvaldes katedrā un šobrīd ir doktora zinātniskā grāda pretendente ar specializāciju projektu vadīšanā (Projektu vadīšanas process publiskajos projektos Latvijā). Ir ieguvis profesionālo maģistra grādu Projektu vadīšanā un projekta vadītāja kvalifikāciju. Ir piedalījusies vairāku projektu izstrādē un īstenošanā strādājot tādos uzņēmumos un iestādēs kā Hill International, Latvijas Darba devēju konfederācija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā,Vides investīciju fonds. Vairāk kā 30 zinātnisko publikāciju autore projektu vadīšanas jomā.

Programms saturs:

 • Biežāk pieļautās kļūdas ES projektos ( tai skaitā jaunais plānošanas periods);
 • Projektu vadīšanas teorētiskie pamati;
 • Projektu vadīšanas process;
 • Projekta izstrāde, izmaksu un ieguvumu analīze;
 • Projekta dizaina veidošana;
 • Projektu plānošana;
 • Projektu plānošana ar MS Project (praktiskie darbi);
 • Projekta uzraudzība un noslēgums.

Grafiks:

 

Norises laiks no 2018.gada 19. septembra līdz 2019.gada 23.janvārim.

Divreiz nedēļā pirmdienu un trešdienu vakaros plkst. 18.15 - 21.45

 

Maksa:

EUR 640,30 ar PVN

Pieteikties

Pieteikties konsultācijai:

Rakstot: profesionalis@lu.lv

Zvanot: 67034790; 29171728