Programma ir domāta tiem, kuri vēlas apgūt maza uzņēmuma grāmatvedības kārtošanas pamatprasības. Jūs apgūsiet zināšanas par grāmatvedības pamatiem, finanšu grāmatvedību, nodokļiem un to uzskaiti. Kā arī finanšu analīzi un datorgrāmatvedības pamatus. Ja Jūs interesē grāmatvedība un vēlaties savas jauniegūtās zināšanas arī praktiski pielietot darbā, tad šī programma būs Jums lieliski piemērota!

Mērķauditorija

Programma paredzēta tiem, kas vēlas apgūt pamatzināšanas mazu uzņēmumu saimniecisko darījumu grāmatvedības un nodokļu uzskaites kārtošanas. Kā arī visiem interesentiem, kuri vēlas izprast uzņēmuma finanšu analīzes un datorgrāmatvedības pamatus.

Tēmas

 1. Grāmatvedības pamati 
 2. Grāmatvedības uzskaites būtība un uzdevumi 
 3. Saimniecisko līdzekļu klasifikācija  
 4. Grāmatvedības bilances aktīva un pasīva struktūra  
 5. Grāmatvedības konti un divkāršais ieraksts 
 6. Saimniecisko līdzekļu un saistību novērtēšana 
 7. Dokumentācija un inventarizācija 
 8. Grāmatvedības pārskati 
 9. Finanšu grāmatvedība
 10. Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite (nemateriālie ieguldījumi, pamatlīdzekļi, ilgtermiņa finanšu ieguldījumi) 
 11. Apgrozāmo līdzekļu uzskaite (Krājumi, debitori, naudas līdzekļi) 
 12. Pašu kapitāla un uzkrājumu uzskaite 
 13. Darba samaksa  un citu kreditoru uzskaite 
 14. Gada pārskats un tā sastādīšanas prasības (peļņas vai zaudējumu aprēķins, bilance, naudas plūsmas pārskats, citi dokumenti) 
 15. Nodokļi un to uzskaite
 16. Nodokļu teorijas pamatprincipi 
 17. Nodokļu administrēšanas principi 
 18. Tiešie nodokļi (Uzņēmuma un iedzīvotāju ienākuma nodoklis, īpašuma nodokļi u.c.) 
 19. Netiešie nodokļi. Maksāšanas kārtība un īpatnības 
 20. Nodokļu plānošanas pamatprincipi 
 21. Finanšu analīze
 22. Finanšu analīzes metodika 
 23. Finanšu analīzes informācijas avotu raksturojums 
 24. Uzņēmuma kapitāla struktūras analīze 
 25. Aktīvu finansēšanas novērtējums 
 26. Likviditātes rādītāji un to analīze 
 27. Maksātspējas rādītāji un to analīze 
 28. Finansiālās aktivitātes rādītāji un to analīze 
 29. Rentabilitātes rādītāji un to analīze 
 30. Datorgrāmatvedības pamati
 31. Grāmatvedības uzskaite nelielā uzņēmumā, izmantojot MS Excel 2016
 32. Grāmatvedības pakete Zalktis
 33. Mākoņpakalpojumā balstīta finanšu un grāmatvedības sistēma Briox  

Pasniedzēji

Dr.oec. Ivita Faituša ir profesionāla grāmatvede ar ievērojamu darba pieredzi. Ivita ir SIA “IF Birojs” dibinātāja, valdes locekle un galvenā grāmatvede, kā arī viņa lasa lekcijas un apmāca citus topošos grāmatvežus. Jau vairāk kā 12 gadus Ivitas rakstus par grāmatvedības un iekšējā audita tēmām publicē žurnāli “I-Finanses”un “Bilance”. 

Dr.oec. Ruta Šneidere ir ilggadēja LU docētāja, lasa lekcijas un vada seminārus Finanšu analīzē un Maksātspējas prognozēšanā. Ir desmit gadu praktiska pieredze, strādājot starptautiskā uzņēmumā par galveno grāmatvedi un finanšu direktori. Zinātniskās monogrāfijas "Finanšu analīzes metodes uzņēmuma maksātnespējas prognozēšanai" autore, kā arī daudzu zinātnisko publikāciju autore  par finanšu analīzes metodēm un bankrota prognozēšanas modeļiem. 

Mg.oec. Līga Leitāne, lektore ar pieredzi finansista, galvenā grāmatveža un finanšu direktora darbā. Vada konsultatīvos seminārus par nodokļiem, uzņēmuma finansēm, finanšu vadību, uzņēmējdarbības uzsākšanu un vadīšanu. Lasa kursus “Nodokļu sistēma”, “Uzņēmējdarbības finansēšana”.  

Mg.BA Kristīne Rozīte lasa lekcijas un vada praktiskās nodarbības kursos par ekonomikas informātiku, mārketingu internetā, vadības informācijas sistēmām un citām tēmām. 

Dr.oec. Aina Joppe 

Grafiks

Mācības notiks no 20.janvāra līdz 12.jūlijam darba dienu vakaros pirmdienās un trešdienās no plkst. 18.00 līdz 21.45  divas reizes nedēļā.

Programmas apjomis ir 193 akadēmiskās stundas (1 akadēmiskā stunda – 45 min.).

Teorētiskā daļa –  80 akadēmiskās stundas.

Praktiskā daļa – 113 akadēmiskās stundas.

Programmas ilgums - 4,5 mēneši.

Maksa

Ar 90% ES fondu un valsts finansējumu: 40 EUR 

Pilna cena projekta laikā: 400 EUR

Parastā cena: 680 EUR

Kontaktinformācija

E-pasts: profesionalis@lu.lv

Tālr.: 67034983; 29198484

Pieteikties