Pieaugot tehnoloģiju nozīmei, mainās arī prasmju kopums, kas nepieciešams sekmīgam darbam. Lai pielāgotos pārmaiņām darba vidē, nepieciešams apgūt arvien jaunas digitālās prasmes. 

Programmas dalībnieki apgūs digitālās prasmes pašnodarbinātām personām grāmatvedības kārtošanas, analīzes un prognozēšanas jomā, kas ļauj efektīvi strādāt ar jaunajām tehnoloģijām un rīkiem. 

Apgūstot programmu dalībnieki spēs: 

 • apstrādāt, analizēt un uzskaitīt datus, aprēķināt rādītājus, noteikt to dinamiku un prognozēt uzņēmuma saimnieciskās darbības rādītājus, pielietojot MS Office Excel; 
 • uzskaitīt saimnieciskās operācijas vienkāršā un divkāršā ieraksta sistēmā; 
 • pielietot zināšanas finanšu grāmatvedības jomā saistībā ar uzskaites tehniku un grāmatvedības darba organizāciju; 
 • datu apstrādē pielietot dažādas metodes un programmnodrošinājumu; 
 • izstrādāt ieteikumus un priekšlikumus, balstoties uz datu analīzes rezultātiem; 
 • strādāt ar datu vizualizācijas rīkiem un programmām, pārveidojot dažādas sarežģītības datus un informāciju viegli uztveramos datu vizualizācijas formātos; 
 • strādāt komandā un individuāli; 
 • veidot digitālo komunikāciju ar biznesa partneriem, klientiem un valsti; 
 • kārtot saimniecisko darījumu attaisnojošos dokumentus digitālajā vidē; 
 • reģistrēt saimnieciskos darījumus manuāli un ar datorprogrammu palīdzību; 
 • veikt elementāru saimnieciskās aktivitātes analīzi un novērtējumu, pielietojot grāmatvedības un uzņēmuma vadības digitālos risinājumus. 

Kompetences

Grāmatvedība

Kam paredzēta programma

Mācību programma ir paredzēta plašam interesentu lokam neatkarīgi no priekšzināšanām, izglītības un profesijas. Svarīgākais priekšnosacījums sekmīgām mācībām ir interese par mūsdienīgiem rīkiem, kas palīdzēs pašnodarbinātām personām un maziem uzņēmumiem gan darbā, gan ikdienā. 

Nepieciešamas datora, interneta pārlūkprogrammu un MS Office lietošanas pamatprasmes.

Programmā tiks strādāts ar digitālajiem rīkiem

Biznesa un datu analīze, apgūstot prasmes darbā ar datiem, datu vizualizāciju un analīzi un to pielietojumu pašnodarbināto personu darbā un biznesa attīstībai

Grāmatvedības programmas, dažādas platformas, excell  un citi digitālie rīki, kas palīdzēs efektīvi izmantot datus ikvienā jomā  

MS Ofice Excel, Krivulis, Zalktis un citus datorizētas grāmatvedības organizēšanai un kārtošanai  
Programmu un lietotņu izmantošana, kas ietaupīs laiku pašnodarbināto personu grāmatvedības uzskaites veikšanā un digitālo prasmju apgūšanā 

Tēmas

 • Datu bāzes izmantošana finanšu jomā digitālā vidē   
 • Informācijas iegūšana no VID un citām datu bāzēm, ko izmanto nodokļu aprēķināšanā un finanšu uzskaitē  
 • Pašnodarbināto biznesa dokumentu veidošana un pārveidošana, formatēšana  
 • Microsoft  Excel rīku izmantošana grāmatvedības uzskaitē 
 • Komunikācijas kanālu veidi interneta vidē biznesa nodrošināšanai  
 • Grāmatvedības uzskaite vienkāršā ierakstu sistēmā, izmantojot grāmatvedības programmas  
 • Datu izmantošana mazā uzņēmuma saimnieciskās darbības novērtēšanai 

Pasniedzēji 

Aina Joppe - gan uzņēmēja, gan pasniedzēja, gan ekonomikas skolotāja. Strādā kopā ar zvērinātiem revidentiem jau 20 gadus. Ilgu laiku bija pašnodarbinātā persona.  Doktora grāds sociālajās zinībās. 

Grafiks

Mācības notiks 1 reizi nedēļā, darba dienu vakaros no plkst. 18.00 - 21.45  

Programmas apjoms ir 160 akadēmiskās stundas un ilgums - 4 mēneši  

Nodarbības tiešsaistē - 90 akadēmiskās stundas  

Praktiskie patstāvīgie darbi neklātienē - 70 akadēmiskās stundas 

Maksa par dalību apmācībās

Projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros:   

 • Ar 90% ES fondu un valsts finansējumu - 51.20 eiro  
 • Par uzņēmuma vai personīgajiem līdzekļiem - 512 eiro   

Ārpus projekta laika - 775 eiro 

Piesakieties uz konsultāciju par programmas izvēli rakstot uz profesionalis@lu.lv vai zvanot 29198484