Projektu vadītāji, kuri vēlas iegūt zināšanas par projektu vadību pēc  PMI standarta un kārtot  PMP eksāmenu.

Pēc sekmīgas kursa apgūšanas tā dalībnieki iegūs zināšanas, lai varētu vadīt projektus pēc standarta un nokārtot PMP eksāmenu.

1.temats: Projektu vadīšana, jēdzieni un to skaidrojums.

(Lekcija - 8 stundas; praktiskie darbi – 12 stundas)

2.temats: Projekta dzīves cikli.

(Lekcija – 8 stundas; praktiskie darbi - 12 stundas)

3.temats: Projekta uzsākšana

(Lekcija – 8 stundas; praktiskie darbi - 8 stundas)

4.temats: Projekta plānošana, izpilde.

(Lekcija – 6 stundas; praktiskie darbi - 10 stundas)

5. temats: Projekta kontrole un noslēgums

(Lekcija – 2 stundas; praktiskie darbi - 2 stundas)

Noslēguma pārbaudījums - eksāmens. (Praktiskie darbi - 4 stundas)

Projektu vadīšanas nozares profesionāļi – praktiķi un  Latvijas Universitātes docētāji.

Emīls Pūlmanis

Projektu vadītāju profesionālās apvienības valdes loceklis Emīls Pūlmanis ir beidzis Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes doktorantūru Publiskajā pārvaldē un šobrīd ir doktora zinātniskā grāda pretendents ar specializāciju projektu vadīšanā. Ir ieguvis profesionālo maģistra grādu Projektu vadīšanā un projekta vadītāja kvalifikāciju. Ir izstrādājis un vadījis vairākus valsts un ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansētus projektus. Bijis Eiropas Komisijas finansēto programmu - Eiropas Savienības finanšu instrumentu PHARE programmas un Pārejas programmas mērķsadarbības Twinning light projekta nacionālais koordinators Latvijā. Pēdējos piecus gadus strādājis valsts pārvaldē projektu vadīšanas un uzraudzības jomā un veicis vairāk kā 3 000 valsts un ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu uzraudzību. Ir strādājis par Valsts reģionālās attīstības aģentūras Projektu ieviešanas un uzraudzības departamenta direktora vietnieku un Labklājības ministrijas Eiropas ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ekspertu. Līdztekus tam ir Latvijas – Šveices sadarbības programmas NVO grantu shēmas projektu vērtēšanas eksperts. Stažējies publiskās pārvaldes projektu vadīšanā Taivānā. Ir vairāk kā 25 zinātnisko publikāciju autors projektu vadīšanas jomā.

Silvija Bruņa

Projektu vadītāju profesionālās apvienības valdes locekle Silvija Bruņa ir pabeigusi Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes doktorantūru Publiskajā pārvaldes katedrā un šobrīd ir doktora zinātniskā grāda pretendente ar specializāciju projektu vadīšanā (Projektu vadīšanas process publiskajos projektos Latvijā). Ir ieguvis profesionālo maģistra grādu Projektu vadīšanā un projekta vadītāja kvalifikāciju. Ir piedalījusies vairāku projektu izstrādē un īstenošanā strādājot tādos uzņēmumos un iestādēs kā Hill International, Latvijas Darba devēju konfederācija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā,Vides investīciju fonds. Vairāk kā 30 zinātnisko publikāciju autore projektu vadīšanas jomā.

Programmas ilgums – 2 mēneši, 2 reizes nedēļā pa vakariem vai sestdienās no plkst. 10.00 līdz 18.00.

Kursa maksa ir 360 EUR plus PVN

Rakstot: profesionalis@lu.lv

Zvanot: 67034983; 29198484 

Pieteikties