Kursa mērķis ir sniegt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas Agile protokola un Scrum struktūras pielietošanā procesu organizācijā.

 

Kurss ir paredzēts visiem ieinteresētiem, kas vēlas iepazīties ar Agile protokolu un apgūt Scrum pielietošanu. Vērtīgas zināšanas gūs arī esošie IT speciālisti un vadītāji, kas saskaras ar Agile vai vēlas apgūt jaunus paņēmienus darba izpildīšanas procesam.

Klausītājs  apgūs nepieciešamo teorētisko un praktisko pamatu PSM 1 sertifikāta iegūšanai.

Pēc sekmīgas kursa apgūšanas klausītājam būs izpratne par programmatūras izstrādāšanas modeļiem, Agile protokolu, Scrum struktūras vispārējo pielietojumu, tās vērtībām, lomām un notikumiem. Būs sapratne par katra notikuma specifikām un tā procesa pareizo veidošanu, kā arī gūtas iemaņas produkta backloga un sprinta backloga veidošanā un prioritizācijā. Kurss arī sniegs ieskatu kā adoptēt Scrum struktūru personīgos projektos un pielāgot kompānijas mērogies, kā arī iepazīs ar papildu tehnikām kas var būt izmantotas dzīvē.

Kurss paredz pašnovērtējuma testus katras nodaļas beigās, grupu un patstāvīgos praktiskos darbus, kā arī noslēguma pārbaudes darbu.

Testi sastādīti pamatojoties uz PSM 1 sertifikāta testa jautājumiem.

 • Ievads Agile un Scrum
 • Iepazīšanās ar Scrum Master/Produkta īpašnieka lomām
 • Scrum noteikumi, prasības, nosacījumi
 • Galveno programmatūras izstrādes modeļu pārskats: secīgais/inkrementālais modelis
 • Scrum artefakti un notikumi
 • Scrum Master galvenie uzdevumi un pienākumi
 • Produkta īpašnieka galvenie uzdevumi un pienākumi
 • Sprint/Product Backlog analīze un organizēšana
 • PlanITpoker/Stāsta punkti (story points)/Kanbāns/Skrumbāns
 • Atlassian JIRA produkta iepazīšana
 • Atbildības sadalījums Scrum komandā
 • Komandas organizācija/trenēšana un 4 galvenie Scrum notikumi
 • Pašpārbaudes testi, sagatavošanai priekš Scrum Master / Product Owner sertifikācijas

Artjoms Griņakins 

Praktizējošs IT komandas saliedētājs un Agile Koučs / konsultants, kas ieguvis starptautiskus sertifikātus un atziņas Agile darbības jomā. Ar padziļinātām tehniskām zināšanām un problēmu identificēšanas un risināšanas prasmēm, palīdz kompānijām sakārtot procesus un paaugstināt darbības efektivitāti. Piedalās IT projektu īstenošana Cognizant kompānijā, kā arī sastādija un vada Agile lekcijas JavaGuru.lv.

Sertificēts  Professional Scrum Master, Advanced Scrum Master & Agile Coach

ICAgile Certified Professional - Agile Team Facilitation, ICAgile Certified Professional – Agile Coaching , ICAgile Certified Professional

Silvija Bruņa

Projektu vadītāju profesionālās apvienības valdes locekle Silvija Bruņa ir pabeigusi Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes doktorantūru Publiskajā pārvaldes katedrā un šobrīd ir doktora zinātniskā grāda pretendente ar specializāciju projektu vadīšanā (Projektu vadīšanas process publiskajos projektos Latvijā). Ir ieguvis profesionālo maģistra grādu Projektu vadīšanā un projekta vadītāja kvalifikāciju. Ir piedalījusies vairāku projektu izstrādē un īstenošanā strādājot tādos uzņēmumos un iestādēs kā Hill International, Latvijas Darba devēju konfederācija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, Vides investīciju fonds. Vairāk kā 30 zinātnisko publikāciju autore projektu vadīšanas jomā.

Nodarbības notiks vienu reizi nedēļā otrdienās no plkst. 18.00 līdz 21.45.

360 EUR plus PVN

Rakstot: profesionalis@lu.lv

Zvanot: 67034983; 29198484 

Pieteikties