Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Datorprasme ar priekšzināšanām datoru lietošanas pamatos
Pēdējās izmaiņas veiktas:
12.04.2018

Kursa anotācija:

Kursa apgūšanas gaitā klausītāji apgūst datorprasmes pamatiemaņas, kuras ir obligātas mūsdienu darba tirgus sfērā.

Programmas  mērķis:

apgūt darbu ar biroja programmatūru (MS Word, MS Excel) , iegūt profesionālas zināšanas darbā ar teksta redaktoru, tabulu procesoru, prezentācijas programmu un Internet tīmekļa lietojumprogrammām.

Ieguvumi (rezultāts):

Apgūstot programmu, klausītāji varēs:

  • kvalitatīvi sagatavot dokumentus;
  • patstāvīgi izvēlēties piemērotākās uzdevuma risinājuma metodes un racionālākos darba paņēmienus;
  • meklēt un iegūt analīzei nepieciešamos datus, apstrādāt tos un rezultātus sagatavot vizuāli piemērotā veidā;
  • strādāt ar elektroniskiem dokumentiem un elektronisko parakstu.

Pasniedzēji:

Regīna Buševica, No 1969.-  lektore LU Ekonomikas un vadības fakultātes Ekonomikas informātikas      katedrā. Lielā pieredze datorprasmju pasniegšana pieaugušo auditorijai.

Ināra Kantāne, Latvijas Universitātes pasniedzēja ar praktisku pieredzi aptauju veikšanā, datu apstrādē, datu analīzē, izmantojot SPSS paketi. Pasniedzējai ir liela pieredze arī pieaugušo datorapmācībā. Praktiskās iemaņas statistiskā analīzē pilnveidotas piedaloties projektos: URBACT II programmas ERAF projekta,  ESFE projektos NVA novērtēšanas pētījumā.

Kursa saturs:

Nr.p.k.

Tēma

Nodarbības veids

Paredzētais apjoms stundās

1.

Datora funkcionālā shēma un tās analīze. Sistēmas un lietotāja programmatūra.

L

2

 

Iepazīšanas ar datortīklu un tā funkcijām, darba vietas parametru noteikšana.

Ld

2

2.

Teksta redaktors Word. Dokumentu noformēšana Word vidē.

L

2

 

Teksta sagatavošana, noformēšana darbā ar teksta redaktoru Microsoft Word.

Ld

4

3.

Tabulu, veidošana, noformēšana, aprēķinu veikšana, kārtošana.

L

2

 

Darbs ar tabulām Word teksta redaktora vidē.

Ld

4

4.

Teksta redaktora grafiskās iespējas. Objektu ievietošana dokumentā. Darbs grafisko redaktoru. Failu arhivēšana

L

2

 

Teksta redaktora grafiskās iespējas. Objektu ievietošana dokumentā. Darbs grafisko redaktoru. Failu arhivēšana

Ld

4

5.

Dokumentu šabloni. Formu elementu izmantošana. Dokumenta aizsardzība.

L

2

 

Veidlapu izstrādāšana.

Ld

2

6.

Sērijveida dokumentu sagatavošana.

L

2

 

Sērijveida dokumentu izveidošana un piesaiste datu bāzēm, vēstuļu, aplokšņu, vizītkaršu sagatavošana.

Ld

4

7.

Dokumenta satura izstrāde, rindkopu formatēšanas iespējas, rindkopu stilu piemērošana, rindkopu stilu nomaiņa dokumentā.

L

2

 

Stilu piemērošana un stilu nomaiņa dokumentā.

 

2

8.

Lielu dokumentu sagatavošana. Virsrakstu stilu piemērošana, virsrakstu numerācijas un satura rādītāju izveidošana. Objektu, tabulu, grafiku, formulu numerācija un to satura rādītāju veidošana.

L

2

 

Virsrakstu stilu piemērošana, stilu formatēšana, jaunu stilu veidošana, satura rādītāja iegūšana. Objektu, tabulu, grafiku, formulu numerācija.

Ld

4

9.

Iekšējo un ārējo atsauču veidošana dokumentā. Alfabētiskā rādītāja veidošana. Lapas parametru uzstādīšana.

L

2

 

Iekšējo un ārējo atsauču veidošana. Alfabētiskā rādītāja veidošana.

Ld

2

10.

Dokumenta sekciju veidošana. Lapu numerācijas ievietošana. Dokumenta saglabāšanas veidi.

L

2

 

Sekciju veidošana un pielietošana. Dokumenta lapu numerācija.

Ld

2

11.

Dokumentu izmaiņu caurskatīšanas iespēju pielietošana, komentāru ievietošana.

L

2

 

Dokumentu izmaiņu caurskatīšanas iespēju piemērošana.

Ld

2

12.

Dokumenta apskates režīmi. Word programmas parametru nomaiņa. Automātiskā labotāja pielietošana. Pareizrakstības un gramatikas pārbaude.

L

2

 

Word programmas parametru nomaiņa. Automātiskā labotāja pielietošana. Pareizrakstības un gramatikas pārbaude.

Ld

2

 

Liela apjoma dokumenta sagatavošana (praktiskais darbs)

Ld

4

13.

Izklāj tabulas un to izmantošana. Tabulu veidošana un noformēšana. Datu šūnu formāti un formatēšanas iespējas.

L

2

 

Tabulu veidošana un noformēšana.

Ld

2

14

Datu šūnu adrešu veidi, to pielietošana. Aprēķini Microsoft Excel vidē, formulu veidošana.

L

2

 

Vienkāršu aprēķinu izveidošana un noformēšana.

Ld

2

15.

Microsoft Excel funkcijas, to veidi, pielietošana aprēķinos.

L

2

 

Funkciju izmantošana aprēķinos.

Ld

2

16.

Excel funkciju praktisks pielietojums.

L

2

 

Darba algas aprēķinu tabulas izstrādāšana.

Ld

2

17.

Grafiku un diagrammu veidošanas iespējas.

L

2

 

Grafiku un diagrammu izmantošana Excel vidē.

Ld

2

18.

Datu masīvu apstrāde Microsoft Excel vidē.

L

3

 

Darbs ar datu masīvu, datu kārtošana, atlase, starprezultātu aprēķināšana.

Ld

3

19.

Rakurstabulu izmantošana datu agregācijai un analīzei.

L

2

 

Aprēķini ar rakurstabulu un rakursgrafiku izmantošanu.

Ld

2

20

Excel izmantošana anketu datu apstrādē un analīzē. Aprakstošās un analītiskās statistikas izmantošana.

L

2

 

Aptaujas anketu datu apstrāde.

Ld

2

21.

Datu analīzes rīki Solver un Goal Seek. VisualBasic for Application elementi un to izmantošana.

L

2

 

Datu analīzes rīki Solver un Goal Seek. VisualBasic for Application elementi un to izmantošana.

Ld

2

22.

Prezentācijas slaidrāžu darbības vide, to izveidošana un saturiskā izkārtojuma pielāgošana. Sagatavju izmantošana jaunu prezentāciju veidošanā. Slaidrāžu rediģēšanas un skatīšanas režīmi.

L

2

 

Prezentācijas veidošana

Ld

2

23.

Grafisko objektu, tabulu, attēlu un māksliniecisko elementu veidošana un pielāgošana slaidrādēs. Animācijas efektu pielietošanas piemēri lietišķa rakstura prezentācijās Prezentēšanas režīma iespējas, piemērojamās funkcijas elastīgai prezentācijas satura demonstrēšanai.

L

2

 

Prezentācijas veidošana un pasniegšana.

Ld

2

24.

Datortīklu izveidošanas pamati.

L

2

 

Lokālo un globālo datortīklu analīze.

Ld

2

25.

Informācijas meklēšanas līdzekļi Internet tīmekļa vidē. Datu lejupielāde un to izmantošana.

L

2

 

Informācijas meklēšana un pārnešana uz biroja programmatūru.

Ld

2

26.

Datu bāzes internetā.

L

2

 

Datu bāzes internetā, to izmantošana

Ld

2

27.

Komunikācija Internetā.

L

2

 

Pasta un ziņu serveru izmantošana.

Ld

2

28.

Elektroniskie dokumenti. Elektroniskais paraksts un tā izmantošana.

L

2

 

Elektronisko dokumentu sagatavošana un elektroniskā paraksta izmantošana.

Ld

2

 

 

Kopā:

128

 L – Lekcija , Ld – Laboratorijas darbi uz datoriem

Grafiks: 

2 reizes nedēļā pa vakariem dienās grupām vai sestdienās.

Maksa:

286.87 EUR + PVN, kopā: 355.72 EUR.

Pieteikties

Pieteikties konsultācijai:

Rakstot : profesionalis@lu.lv

Zvanot: 67034790;  29171728