Mūsdienās komandas darbs ir ļoti svarīgs un būtisks instruments darba izpildīšanai un organizāvcijas mērķu sasniegšanai. Tomēr, komanda būtu nespējīga izdzīvot un funkcionēt bez komandas vadītāja. Komandas līderis ir cilvēks, kurš prot izveidot komandu, kura strādātu atbilstoši izvirzītājam mērķim un vajadzībām; plānot un organizēt darbu, risināt problēmas un pieņemt lēmumus komandas labumam.

Ja Jums ir velme attīstīt savas iemaņas komandas vadībā un izprast līdera lomu, Jūs esat aicināti piedalīties “Komandas darba vadīšanas ABC” kursā.  

 

Absolvējot kursu, klausītājs iegūs praktiskās zināšanas un prasmes komandas vadības jomā un varēs tos izmantot sava ikdienas darbā.

Klausītājs zina:

 • kas ir komandas vadītājs (līderisma un vadības pamatprincipus)
 • rīkoties stresā, konfliktu un risku apstākļos
 • savas kompetences ietvarus
 • sekmīgi organizēt un virzīt savu komandu sekmīgai mērķa sasniegšana
 • komandas vajadzības un prioritātes
 • komunikācijas procesa būtību

Klausītājs spēj:

 • objektīvi novērtēt savu ieguldījumu kopējā darbā un izprast komandas darbības efektivitāti
 •  pielietot būtiskās līdera iezīmes - pieņemt lēmumus, konstruktīvi komunicēt un sadarboties komandā
 • efektīvi plānot laiku un informācijas apriti un apstrādi, ņemot vērā ietekmejošos faktorus
 • efektīvi sadalīt uzdevumus, balstoties uz izvirzīta mērķa

Prof. Andrejs Cekuls

LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes Vadībzinātnes nodaļas vadītājs prof. Andrejs Cekuls. Vairāk nekā 20 gadu praktisko pieredzi starptautisko uzņēmumu un pārdošanas projektu vadīšanā. Akadēmiskās un zinātniskās intereses ir saistītas ar organizācijas vadību, līderību, uzņēmējdarbības problemātikas un konkurences izzināšanas jomām. Strategic and Competitive Intelligence Professionals (SCIP) organizācijas biedrs un Latvijas Zinātņu padomes eksperts vadībzinātnē. Vairāku publikāciju autors par vadībzinības aktuālajiem jautājumiem. A. Cekuls uzstājies starptautiskajās konferencēs Eiropā un ASV.

Vesma Uzuleņa

Biznesa un personības attīstības konsultante ar vairāk kā 20 gadu praktisku pieredzi. Vada dažāda veida ar personāla un uzņēmuma vadības jomu saistītus seminārus. Maģistra grāds personāla vadībā. ES PHARE programmas ietvaros apguvusi biznesa vadības konsultanta un pasniedzēja prasmes Lielbritānijas, Somijas un Dānijas konsultantu vadībā. No 1995.gada darbojas kā personības attīstības kursu pasniedzēja (The Springboard Consultancy sertifikāts, UK). 2009.gadā ieguva kouča sertifikātu, 2014.gada – mediatora.

Žanna Jeļisejeva

Ekonomikas maģistre, organizāciju un personību attīstības konsultante, izaugsmes veicinātāja (koučs). No 1995.gada vada seminārus un kursus personāla un uzņēmuma vadības jomā. Praktiskā pieredze un zināšanas. Pasniedzēja ir palīdzējusi izveidot un ieviest vadības sistēmas vairāk, kā 50 dažādu nozaru uzņēmumos Latvijā, Baltijā un citās valstīs.

Daniēls Godiņš

Daniēls Godiņš ir praktizējošs personīgās un komandu attīstības treneris/koučs, programmau direktors un treneris Sense of Team, sertificēts DiSC treneris un “Five Behaviors of a Cohesive Team” konsultants. Izglītība: profesionāls koučs (Baltic Coaching Centre, Case Western Reserve University), MBA uzņēmumu vadībā, bakalaurs sociālajās zinātnēs.  

 • Pašvērtēšanas process
 • Komandas veidošana.
 • Plānošana kā komandas vadīšanas pamatfunkcija.
 • Organizēšanas funkcija.
 • Komunikācija un informācija komandā.
 • Komandas vadīšana.
 • Psiholoģiskais klimats komandā.
 • Lēmumu pieņemšana.
 • Informācijas aprite.
 • Sanāksmju organizēšana.

Nodarbības notiks vienu reizi nedēļā trešdienās no plkst. 18.00 līdz 21.15.

Sekmīgi pabeidzot kursu, klausītājs iegūst 4 ECTS (kredītpunktus).

Kopējais stundu skaits: 80h

Lekcijas 30 stundas un semināri un praktiskie darbi 50 stundas.

Kursa maksa ir 360 EUR plus PVN

Rakstot: profesionalis@lu.lv

Zvanot: 67034983; 29198484 

Pieteikties