Kursa mērķis ir nodrošināt nepieciešamās pamatzināšanas Agile projektu vadīšanā, gūt priekšstatu par pielietojamām projektu vadīšanas metodēm, kā arī to praktisko pielietošanu projektos.

Grupas tiks veidotas ņemot vērā klausītāju pieredzi projektu vadīšanā.

 

Visi interesenti, kuri vēlas iepazīties ar Agile projektu vadīšanas metodēm, kam svarīgi organizēt projekta komandu tā, lai sasniegtu projekta mērķi.

Pēc sekmīgas kursa apgūšanas tā dalībnieki varēs:

 • izprast galvenos Agile jēdzienus un to pielietojumu;
 • definēt projekta un produkta izstrādi;
 • veikt ieinteresēto pušu iesaistīšanu;
 • pielietot komandas darba uzsākšanas un rezultātu sasniegšanas metodes;
 • izmantot projektu plānošanas metodes;
 • identificēt un risināt projekta īstenošanas problēmas;
 • pielietot nepārtrauktās pilnveides principu;
 • atpazīt un pielietot metodes, rīkus un to praktisko pielietošanu, kas atbilst Agile;
 • identificēt pareizo Agile pielietošanas mehānismu savā organizācijā vai komandā.

Noslēguma pārbaudījums – ieskaite.

Projektu vadīšanas nozares profesionāļi un praktiķi.

Emīls Pūlmanis

Projektu vadītāju profesionālās apvienības valdes loceklis Emīls Pūlmanis ir beidzis Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes doktorantūru Publiskajā pārvaldē un šobrīd ir doktora zinātniskā grāda pretendents ar specializāciju projektu vadīšanā. Ir ieguvis profesionālo maģistra grādu Projektu vadīšanā un projekta vadītāja kvalifikāciju. Ir izstrādājis un vadījis vairākus valsts un ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansētus projektus. Bijis Eiropas Komisijas finansēto programmu - Eiropas Savienības finanšu instrumentu PHARE programmas un Pārejas programmas mērķsadarbības Twinning light projekta nacionālais koordinators Latvijā. Pēdējos piecus gadus strādājis valsts pārvaldē projektu vadīšanas un uzraudzības jomā un veicis vairāk kā 3 000 valsts un ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu uzraudzību. Ir strādājis par Valsts reģionālās attīstības aģentūras Projektu ieviešanas un uzraudzības departamenta direktora vietnieku un Labklājības ministrijas Eiropas ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ekspertu. Līdztekus tam ir Latvijas – Šveices sadarbības programmas NVO grantu shēmas projektu vērtēšanas eksperts. Stažējies publiskās pārvaldes projektu vadīšanā Taivānā. Ir vairāk kā 25 zinātnisko publikāciju autors projektu vadīšanas jomā.

Silvija Bruņa

Projektu vadītāju profesionālās apvienības valdes locekle Silvija Bruņa ir pabeigusi Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes doktorantūru Publiskajā pārvaldes katedrā un šobrīd ir doktora zinātniskā grāda pretendente ar specializāciju projektu vadīšanā (Projektu vadīšanas process publiskajos projektos Latvijā). Ir ieguvis profesionālo maģistra grādu Projektu vadīšanā un projekta vadītāja kvalifikāciju. Ir piedalījusies vairāku projektu izstrādē un īstenošanā strādājot tādos uzņēmumos un iestādēs kā Hill International, Latvijas Darba devēju konfederācija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā,Vides investīciju fonds. Vairāk kā 30 zinātnisko publikāciju autore projektu vadīšanas jomā.

 • Agile pamatprincipi, jēdzieni un to skaidrojums;
 • Projekta dzīves cikli;
 • Agile īstenošana: Agile vides izveide;
 • Aile īstenošana: Rezultātu sasniegšana Agile vidē;
 • Organizatoriski apsvērumi projekta atbilstības Agile nodrošināšanai.

Programmas paredz lekcijas, seminārus un patstāvīgos praktiskos darbus e-studijās.

Nodarbības notiks divas reizes nedēļā otrdienās un ceturtdienas no plkst. 18.00 līdz 21.45.

Kursa maksa ir 360 EUR plus PVN.

Rakstot: profesionalis@lu.lv

Zvanot: 67034983; 29198484 

Pieteikties