Programmas  mērķis ir iepazīstināt kursa dalībniekus ar statistikas metodēm un to pielietošanas iespējām dažādās dzīves situācijas neatkarīgi no tā, vai tas ir privātais, NVO vai valsts sektors. Iemācīt dalībniekiem patstāvīgi atrast nepieciešamos datus, grupēt un analizēt tos izmantojot statistiskās metodes un saprast, kā var praktiski izmantot iegūtos rezultātus. Iepazīstināt dalībniekus ar Excel pielietošanu datu analīzē, iemācīt veidot viegli uztveramus un korektus grafikus.

Programmas tēmas tiek aplūkotas uz praktisku piemēru pamata. Visām aplūkotajām metodēm ir atrodams praktisks pielietojums uzņēmuma darbībā – tās ļauj samazināt izmaksas, pieņemt lēmumus, pētīt tirgu, analizēt darbinieku veikumu.

 

 • Dalībnieki prot patstāvīgi lietot publiskās datu bāzes, atrast vēlamos rādītājus, pārnest datus uz Excel u.c. formātiem;
 • iemācās veikt sākotnējo datu grupēšanu, grafiku veidošanu, apstrādi;
 • iegūst izpratni par datu sadalījumiem un teorētiskajiem sadalījumiem, māk risināt konkrētus uzdevumus un paskaidrot rezultātus;
 • māk aprēķināt dažādus vidējos un izkliedes rādītājus, pārbaudīt statistiskās hipotēzes un strādāt ar izlases datiem;
 • māk novērtēt aptaujās vai mērījumos iegūto datu ticamības pakāpi;
 • spēj pārbaudīt statistiskās hipotēzes;
 • analizē sakarības starp dažādām parādībām izmantojot dispersiju un regresijas analīzi;
 • spēj patstāvīgi izvēlēties, izmantot statistiskās metodes dažādu procesu un parādību analīzē un paskaidrot iegūtos rezultātus.

Programmas izpildei nepieciešama četru praktisko darbu sekmīga izpilde.

Mārtiņš Danusēvičs

Latvijas Universitātes  lektors ar daudzu gadu pieredzi datu analīzē. Pasniedzējs vada studiju kursus „Statistika”, „Prognozēšanas metodes” u.c. kursus, kuros tiek aplūkotas un praktiski pielietotas metodes, kas palīdz ar datu palīdzību pieņemt lēmumus, novērtēt situācijas, attīstīt uzņēmumu. Daudzus gadus veiksmīgi apmācā valsts iestāžu darbiniekus Valsts administrācijas skolā. Praktiskās iemaņas statistiskā analīzē pilnveidotas ESF finansētos valsts pētījumos „Darba tirgus izpētē un pašvaldību IS veidošanā”.

Silvija Kristapsone

Latvijas Universitātes Biznesa, vadības  un ekonomikas fakultātes asociētā profesore un vadošā pētniece.  Asociētai profesore ir ieguvusi doktora grādu ekonomikā. Silvijai Kristapsonei vairāk kā divdesmit gadu laikā ir docējusi dažādus statistikas kursus, piemēram, "Matemātiskā statistika", "Vispārīga statistika", "Sociālekonomiskā statistika",  "Statistiskā  analīze",  pētījumā iegūto datu datorizētas apstrādes metodes bakalaura  un maģistra  studiju programmās. Ir zinātnisko rakstu un vairāku mācību grāmatu autore un līdzautore. Viena no pēdējām mācību grāmatām ir 2020. gadā Biznesa augstskolas  "Turība" Uzņēmējdarbības sērijā  izdotā mācību grāmata "Statistiskās analīzes metodes  pētījumā".


Ināra Kantāne

Latvijas Universitātes pasniedzēja ar praktisku pieredzi aptauju veikšanā, datu apstrādē, datu analīzē, izmantojot SPSS paketi. Pasniedzējai ir liela pieredze arī pieaugušo datorapmācībā. Praktiskās iemaņas statistiskā analīzē pilnveidotas piedaloties projektos: URBACT II programmas ERAF projekta,  ESFE projektos NVA novērtēšanas pētījumā.

 1. Datu ieguves metodes un darbs ar publiskajām datu bāzēm
 2. Datu sākotnējā apstrāde, grupēšana un vizualizācija
 3. Empīriskie sadalījumi un to statistiskie raksturotāji
 4. Izlases metode
 5. Statistisko hipotēžu pārbaude
 6. Dispersiju analīze
 7. Regresijas un korelācijas analīze
 8. Statistiskā analīze un rezultātu vizualizācija programmās SPSS un Excel.

Pirmdienas, trešdienas no plkst. 18.15 līdz 21.45

Otrdienas, ceturtdienas no plkst. 18.15 līdz 21.45

Otrdienas, trešdienas no plkst. 18.15 līdz 21.45

Pirmdienas, ceturtdienas no plkst. 18.15 līdz 21.45

360 EUR plus PVN

Rakstot: profesionalis@lu.lv

Zvanot: 67034983; 29198484 

Pieteikties