Kursa mērķis ir izveidot padziļinātu izpratni un praktiskās iemaņas finanšu datu analīzē, izmantojot dažādus analīzes rīkus, finanšu datu pārskatu un budžetu veidošanā un pielāgošanā dažādām vajadzībām, kā arī aprēķinu veikšanā, izmantojot dažādas Excel funkcijas.

Kursa laikā klausītāji iepazīstas ar finanšu pārskatiem kā ar lēmumu pieņemšanas datu bāzi, finanšu datu analīzes dažādām metodēm, sastāda un analīzē ieņēmumu prognozi, sastāda un analīzē finanšu budžetu, analizē kapītālieguldījumu efektivitāti, izmantojot MS Excel rīkus. Kursa laikā tiek veikta vadības informāciju sistēmu datu bāzu analīze, klausītāji iepazīstas ar izmaksu grupējumu un analīzi, kalkulāciju sastādīšanas, pašizmaksas noteikšanas metodēm. Apgūstot kursu, klausītāji iepazīstas ar diagrammu un grafiku veidošanu, to īpašību izmantošanu datu attēlošanai (MS Excel), ar datu apstrādi, strukturēto datu tabulu pielietojumu, rakurstabulu veidošanu un rediģēšanu, PowerPivot pielietojumu, kā arī Power BI pielietojumu datu vizualizācijā, analīzē un publicēšanai.

 

Latvijas uzņēmumos strādājošie vadītāji, finansisti, ekonomisti, galvenie grāmatveži, struktūrvienību un projektu vadītāji, visi interesenti, kas vēlas paaugstināt savas profesionālās kompetences un celt kvalifikāciju un konkurētspēju darba tirgū. Kursa klausītājiem vēlama pirmā līmeņa augstākā izglītība ekonomiskā vai vadības zinībās.

Sekmīgi apgūstot kursu klausītāji spēs veikt finanšu datu analīzi,  formulēt un analītiski aprakstīt uzkrātos datus, formulēt problēmas, sniegt to risinājumus, pamatot datu analīzes nepieciešamību un izvēlēto datu analīzes metodi.

Apgūtas profesionālās kompetences

 • finanšu datu iegūšanas un sagatavošanas kompetence.
 • kompetences pamatot un pielietot finanšu datu analīzes tehnoloģijas un atbilstošu programmatūru.

Svetlana Saksonova

Ekonomikas doktore, Latvijas Universitātes profesore. Finansista, galvenā grāmatveža darba pieredze. Vada konsultatīvos seminārus uzņēmējiem par darbības rezultātu vērtēšanu, budžetu sastādīšanu, pašizmaksu kalkulēšanu. Lasa kursus Finanšu grāmatvedība, Vadības grāmatvedība, Korporatīvās finanses. Grāmatu „Uzņēmuma darbības plānošanas paņēmieni”, „Banku darbība”, „Uzņēmuma finanšu vadības praktiskās metodes” autore.

 Kristīne Rozīte

LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes lektore, galvenās grāmatvedes kompetence.  Lasa lekcijas un vada praktiskās nodarbības kursos “Procesu vadības metodes un modeļi” “Ekonomikas informātika I, II, III”, “Mārketings internetā”, “Vadības informācijas sistēmas”, E- tirdzniecības un maksājuma sistēmas” un citos.

 1. Galvenie finanšu pārskati kā lēmumu pieņemšanas datu bāze. To pielāgošana dažādām vajadzībām
 2. Finanšu analīze un interpretēšana (MS Excel)
 3. Ieņēmumu prognozēšana un trenda veidošana izmantojot dažādas metodes (MS Excel)
 4. Vadības informācija un dati, to grupēšana un uzskaite,
 5. Izmaksas, to grupēšana, analīze, kalkulāciju sastādīšana (MS Excel)
 6. Pašizmaksas noteikšanas metodes un analīze (MS Excel),
 7. Datu analīze un vadības lēmumu pieņemšana (MS Excel)
 8. Uzņēmuma budžeta mērķi, faktori un sastādīšanas metodes. Budžeta kontrole (MS Excel)
 9. Finanšu budžeta sastādīšana un analīze (MS Excel)
 10. Ilgtermiņa ieguldījumu datu analīze un lēmumu pieņemšana (MS Excel)
 11. Diagrammu un grafiku veidošana, to īpašību izmantošana  datu attēlošanai (MS Excel),
 12. Datu apstrāde (datu atlasīšanu, izmantojot filtrus, datu kārtošana, validācija) (MS Excel),
 13. Strukturēto datu tabulu pielietojums (MS Excel)
 14. Rakurstabulu veidošana un rediģēšana,
 15. PowerPivot pielietojumus (MS Excel),
 16. Power BI pielietojums datu vizualizācijā, analīzē un publicēšanai.
 17. Pārbaudījums (eksāmens).

Nodarbīnas notiks vienu reizi nedēļā pirmdienās  no plkst. 18.00 līdz 21.45. 

360 EUR plus PVN.

Rakstot: profesionalis@lu.lv

Zvanot: 67034983; 29198484 

Pieteikties